PRIVACYREGLEMENT


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ergotherapie Breda verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en Achternaam, Voorletters, BurgerServiceNummer ( BSN ) ,  Geslacht , Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnr Zorgverzekering , evt Aanvullende verzekering en Legitimatiegegevens, gegevens van belang voor de ergotherapeutische behandeling.


Waarom we gegevens nodig hebben:

Ergotherapie Breda verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het leveren van ergotherapeutische behandeling volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / in de praktijk ( legitimatieplicht).
 • U of uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is ( alleen na uw toestemming ).
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
 • Ergotherapie Breda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.


In kaart brengen websitebezoek:

Ergotherapie Breda gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.


Hoe lang dient Ergotherapie Breda de gegevens te bewaren:

Ergotherapie Breda zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar ( medische gegevens ) Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.


Delen met anderen:

Ergotherapie Breda verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

Ergotherapie Breda
Wilderen 2
4817VG Breda

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie Ergotherapie Breda zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging:

Ergotherapie Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Ergotherapie Breda heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
 • Software-updates zijn geactualiseerd.
 • zorgmail, dit is beveiligde mail om met u of uw zorgverleners of betrokken instanties, na uw toestemming veilig te kunnen communiceren
 • De persoonsgegevens en software voor het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ) staan op beveiligde servers, die alleen door medewerkers van Ergotherapie Breda zijn in te zien via verschillende beveiligingsstappen (bijv. wachtwoorden, tokens). Deze cloud wordt beheerd door de organisatie Vanad comvio, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in beveiligde ICT omgeving voor de gezondheidszorg.

Uw ergotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Reglement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw ergotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de ergotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere collega ergotherapeuten in de praktijk,eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.
 • Ten einde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw ergotherapeut.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.